„Институт за културно наследство“

е организация създадена през 2013 г. съгласно ЗЮЛНЦ.

 МИСИЯ

Да развива като обществена ценност съхраняването на историята и културата.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

• да съдейства за духовната и интелектуална реализация на гражданите, за утвърждаване принципите на хуманизма, на толерантността, на взаимното разбирателство, на свободата на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, на зачитането на човешките права, особено правото на образование и труд;
• да допринася за развитие на регионално, национално и международно сътрудничество в изучаване, съхраняване, представяне и популяризиране на културно-историческото наследство, туристическите ресурси и природните богатства, опазването на околната среда;
• да реализира ефективни стратегии и практики за повишаване на професионалното и кариерно развитие.