Приоритети на Европейския съюз за периода 2019—2024 г.

Приоритетите са резултат от диалог между лидерите на ЕС, министри от страните членки, институциите на Съюза и политическите групи в Европейския парламент. Тяхната цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите граждани.

В стратегическата си програма за периода 2019—2024 г. Европейският съвет определи 4 приоритетни области, които ще направляват работата на институциите на ЕС до края на 2024.

Четирите приоритета

  • Защита на гражданите и свободите. Осигуряване на ефективен контрол на външните граници на ЕС и доразвиване на всеобхватна миграционна политика. Борба с тероризма и с трансграничната и онлайн престъпност, повишаване на устойчивостта на ЕС срещу природни и причинени от човека бедствия.
  • Развитие на силна и жизнеспособна икономическа база. Изграждане на устойчива икономика чрез задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, за да се гарантира, че Европа е по-добре подготвена за бъдещи сътресения, завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, укрепване на международната роля на еврото, инвестиции в умения и образование, подкрепа за европейските предприятия, извличане на ползи от цифровата трансформация и разработване на стабилна индустриална политика.
  • Изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа. Инвестиции в екологосъобразни инициативи, водещи до подобряване на качеството на въздуха и водата, насърчаване на устойчивото селско стопанство и опазване на екологичните системи и биологичното разнообразие. Създаване на ефективна кръгова икономика (в която продуктите са проектирани така, че да бъдат по-трайни, повторно използваеми, подлежащи на поправка и рециклиране и енергийно ефективни) и добре функциониращ енергиен пазар на ЕС, който осигурява устойчива, сигурна и достъпна енергия. По-бърз преход към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, като същевременно се намалява зависимостта на ЕС от външни енергийни източници. Изпълнение на Европейския стълб на социалните права.
  • Защита на европейските интереси и ценности на световната сцена. Изграждане на стабилна външна политика, основана на амбициозна политика за съседство с 16 от най-близките източни и южни съседи и на всеобхватно партньорство с Африка. Насърчаване на мира, стабилността, демокрацията и правата на човека по света. Осигуряване на стабилна търговска политика в съответствие с многостранното сътрудничество и основания на правила международен ред. Поемане на по-голяма отговорност за сигурността и отбраната при тясно сътрудничество с НАТО.

Председателят на Комисията определи 6 политически приоритета за настоящия петгодишен мандат. Те произтичат от стратегическата програма на Съвета и от дискусии с политическите групи в Европейския парламент.

Шестте приоритета

  • Европейски зелен пакт. Превръщане на ЕС в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, като същевременно се вземат мерки за опазване на природната среда в Европа, борба с изменението на климата, постигане на неутралност по отношение на въглеродните емисии и ефективно използване на ресурсите в Европа до 2050 г.
  • Европа, подготвена за цифровата ера. Извършване на цифрова трансформация чрез инвестиции в предприятия, научни изследвания и иновации, реформиране на защитата на данните, предоставяне на възможност на хората да придобият уменията, необходими за ново поколение технологии, и изготвяне на съответните правила.
  • Икономика в интерес на хората. Укрепване на икономиката на ЕС, като същевременно се осигурят работни места и се намалят неравенствата, подкрепа за предприятията, задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.
  • По-силна Европа на световната сцена. Засилване на позицията на ЕС на световната сцена чрез повишаване на неговия авторитет като застъпник за силна, отворена и справедлива търговия, многостранно сътрудничество и основан на правила световен ред. Укрепване на отношенията със съседните държави и партньорите и повишаване на капацитета на ЕС за управление на кризи чрез граждански и военни способности.
  • Утвърждаване на европейския ни начин на живот. Отстояване на основните права и принципите на правовата държава като бастион на равенство, толерантност и социална справедливост. Предприемане на мерки по отношение на рисковете за сигурността, защита и предоставяне на права на потребителите и разработване на система за законна и безопасна миграция, като същевременно външните граници на ЕС се управляват ефективно, модернизира се системата на Съюза за предоставяне на убежище и се поддържа тясно сътрудничество със страните партньори.
  • Нов тласък за европейската демокрация. Засилване на демократичните процеси в Европа чрез задълбочаване на отношенията с Европейския парламент и националните парламенти, защита на демокрацията в ЕС от външна намеса, гарантиране на прозрачност и честност в рамките на законодателния процес, както и привличане на европейските граждани за по-активно участие в определянето на бъдещето на Съюза.

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *