ЕС за младите хора чрез възможностите на Програма Еразъм+

Младежта е област на националната политика и по отношение на нея не се извършва хармонизиране на законодателствата на държавите членки. Съответно ЕС изпълнява само спомагателна роля. В този контекст програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепва политиките си по отношение на младите хора, чрез инициативата за създаване на Европейски корпус за солидарност и проекта DiscoverEU.

Основен документ на ЕС за младежта е „Стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията е рамката за сътрудничество на Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г. въз основа на резолюция на Съвета от 26 ноември 2018 г. Целта е да се насърчава участието на младите хора в демократичния живот, подпомага се тяхното социално и гражданско участие и се цели да се гарантира, че всички млади хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот.

Стратегията на ЕС за младежта е съсредоточена върху три основни области на действие, около три думи:

 • Ангажиране – насърчаване на участието на младите хора в гражданския и демократичния живот;
 • Свързване – свързване на младите хора в цяла Европа и извън нея с цел насърчаване на доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарността и междукултурното разбирателство;
 • Овластяване – оказване на подкрепа за овластяването на младите хора чрез качество, иновации и признание за младежката работа.

Програмата „Еразъм+“ разпределя 10,3% от бюджета си за периода 2021—2027 г. за дейности в сектора на младежта, или това са над 2,5 милиарда евро. От тази програма могат да се възползват  ученици и студенти, стажанти и младежки работници, младежки организации. Една от целите на програмата е да се насърчи усещането за принадлежност към Европейския съюз посредством инициативата DiscoverEU, която предоставя възможност на младите хора да открият многообразието на Европа чрез опознаване на нейното културно наследство.

Програмата „Еразъм+“ подкрепя неформалната образователна мобилност на младежи под формата на младежки обмен с цел младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани, да бъдат свързани с европейския проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще. По-конкретно младежкият обмен има за цел:

 • насърчаване на междукултурния диалог, на опознаването и на усещането за европейска принадлежност;
 • развиване на уменията и нагласите на младежите;
 • укрепване на европейските ценности и разрушаване на предразсъдъците и стереотипите;
 • повишаване на осведомеността по социално значими теми и по този начин, стимулиране на ангажираността в обществото и на активното участие.

Действието е отворено за всички младежи, като се обръща специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Програма „Еразъм+“ предоставя възможности за организиране на Дейности за младежко участие извън формалното образование и обучение, които насърчават, подкрепят и улесняват участието на младежите в демократичния живот в Европа на местно, регионално, национално и европейско равнище. По-конкретно „Еразъм+“ подкрепя консултирани с младежите местни, национални и транснационални проекти за участие, провеждани от неформални групи младежи и/или от младежки организации, които насърчават младежкото участие в демократичния живот в Европа и преследват една или повече от следните цели:

 • предоставяне на младежите на възможности да се ангажират и да се научат да участват в гражданското общество (осигуряване на пътища за ангажиране на младежите в ежедневието им, но също и в демократичния живот, с цел пълноценно гражданско, икономическо, социално, културно и политическо участие на младежи от всякакъв произход и със специално внимание към младежите с по-малко възможности);
 • повишаване на осведомеността на младежите относно общите европейски ценности и основните права и принос за процеса на европейска интеграция, включително чрез принос за постигането на една или повече от целите на ЕС за младежта;
 • развитие на компетентностите в областта на цифровите технологии и на медийната грамотност на младежите (по-специално на критично мислене и способност за оценка и работа с информация) за повишаване на устойчивостта на младежите към дезинформация, фалшиви новини и пропаганда, както и на способността им да участват в демократичния живот;
 • обединяване на младежите и лицата, вземащи решения, на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и/или принос към диалога на ЕС по въпросите на младежта.

2022 г. е определена за Европейската година на младежта и се фокусира върху значението на европейската младеж за изграждане на по-добро бъдеще – по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С множество възможности за учене, споделяне на гледни точки, срещи с хора и участие в дейности в цяла Европа, Европейската година на младежта е времето, в което да се върви с увереност и надежда към бъдещето след пандемията. Всеки може да се присъедини към #EYY2022 !

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *