Европейско гражданство

Индивидуалните права на гражданите и европейското гражданство са заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Те са основни фактори за формирането на европейската идентичност.

Съгласно член 9 от ДЕС и член 20 от ДФЕС гражданин на Съюза е всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, произтичащо от прилагането на действащите в съответната държава разпоредби. Гражданството на Съюза, което допълва националното гражданство, но не го замества, се състои от съвкупност от права и задължения, които допълват правата и задълженията, произтичащи от гражданството на дадена държава членка.

Съгласно член 20 от ДФЕС европейското гражданство за всеки гражданин на Съюза означава:

  • право на свободно движение и право на пребиваване на територията на държавите членки (член 21 от ДФЕС) (4.1.3);
  • право да избира и да бъде избиран в избори за Европейски парламент и в местни избори (член 22, параграф 1 от ДФЕС) в държавата членка, на територията на която пребивава постоянно, при същите условия, както гражданите на тази държава;
  • право на закрила от страна на дипломатическите и консулските представителства на всяка държава членка при същите условия, както и гражданите на тази държава, на територията на трета държава (която не принадлежи към ЕС), където държавата членка, чийто гражданин е той, няма представителство;
  • право да подава петиции до Европейския парламент и право да се обръща към Омбудсмана (член 24 от ДФЕС), назначен от Европейския парламент, във връзка със случаи на лошо управление на институциите и органите на Съюза;
  • право да се обръща писмено към всяка от институциите или органите на ЕС на един от езиците на държавите членки и да получава отговор на същия език (член 24, параграф 4 от ДФЕС);
  • право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията при спазване на определени условия (член 15, параграф 3 от ДФЕС).

Важно!

  • Член 11, параграф 4 от ДЕС предвижда едно ново право за гражданите на ЕС: Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение в рамките на предоставените ѝ правомощия по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза.
  • Член 263, параграф 4 от ДФЕС предвижда, че всяко физическо или юридическо лице може да заведе иск срещу решенията, които са адресирани до него или които го засягат пряко и лично, както и срещу подзаконови актове, които го засягат пряко и които не включват мерки за изпълнение.

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *