Проект „Пътна карта на екологичните практики в младежката работа в селските райони“ – EcoMap с договор 2021-1-BG01-KA210-YOU-000033872 се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, Малки партньорства в сектора на младежта.

Проектът е в контекста на препоръките дадени в „Становището на Европейския икономически и социален комитет към Стратегия на ЕС за повишаване на екологичните умения и компетентности за всички“, че „Отговорността към околната среда е задължение на всеки. Устойчивото екологично развитие изисква радикална социална промяна, включително индивидуални и колективни промени в нашия манталитет, поведение, начин на живот, както и в социалната, политическата и икономическата организация на държавите и обществата ни.“

Промяната, която проект EcoMap има за цел да постигне е популяризиране на разбирането, че „зелените“ умения, отговорността към околната среда и устойчивото развитие трябва да бъдат включени във всички области в рамките на учебните резултати (знания, умения, нагласи и ценности) на неформалното обучение. В тази връзка, проект EcoMap се фокусира върху „зелените умения“ в младежката работа и неформалното обучение. Проектът ще създаде възможности за участващите организации и младежките работници да прилагат нови екологични практики и да се подпомогнат младежките организации от селски райони и предградията при прехода им към „зелена“ устойчивост.

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати са:

 • положително въздействие върху участващите организации и улеснен преход към „зелена“ младежка работа;
 • споделени добри практики за устойчиво екологично развитие като инструмент за приобщаване и достигане до труднодостъпни млади хора;
 • създадено сътрудничество между заинтересованите страни за опазване на околната среда и борба с климатичните промени на местно ниво;

За постигане на очакваните резултати ще бъдат организирани работни срещи, обучителни семинари и събития за подобряване на информираността на местните общности.

 • Координатор на проекта:
  • Институт за културно наследство, България.
 • Партньори по проекта:
  • Regional Advocacy Center (RAC) – Република Северна Македония
  • Associação para a Igualdade AEQUALITAS – Португалия
 • Продължителност на проекта – 15 месеца.
 • Начало на проекта – 1 ноември 2021.
 • Програма – Erasmus+
 • Дейност – KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *