Фондация „Институт за културно наследство“ подкрепи проект „Пътят към промяната“. Проектът е насочен към младите хора и е един успешен пример за предоставяне на подкрепа и равни възможности за активно гражданско участие и осигуряване на равен достъп до образование. Проектът се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и успешно беше изпълнен в рамките на 13 месеца в периода 1 юни 2022 г. – 30 юни 2023 г. Координатор на проекта е  Фондация „Просвета 21 век“, България и партньор Международна младежка асоциация EUTOPIA, Хърватия.

Активното участие на младите хора в обществения живот е изключително важно за развитието на европейското гражданско общество. Пътят на трансформация на младите хора към отговорни граждани е важен и младежите имат нужда от подкрепа, за да се научат на активно гражданско участие, за да получават равен достъп до образование, работа, професионално развитие и кариера и т.н. Подкрепата е необходима особено, когато става дума за младежи с по-малко възможности, а именно такива, които са от изолирани географски населени места, с икономически и социални затруднения, от малцинствен произход, бежанци и т.н.

Какви цели си поставихме с нашия проект?

Проектът имаше за цел да насърчи ангажираността на младежи с ромски произход, да им даде възможност да вземат активно участие в политики и инициативи, които са насочени към тях, за да отговарят най-адекватно на нуждите им, и да ангажира същите тези младежи чрез съвместна работа с представители от местни власти, да работят заедно в посока подобряването на достъпа до образование, на образователните политики и на насърчаването на атрактивно и качествено образование, което да ангажира и включва младежите. В допълнение, проектът имаше за цел да насърчи младежкото участие в демократичния живот на Европа, чрез запознаване с функциите и ролята на европейските институции.

Какво променихме и как го постигнахме?

Промяната, която постигнахме се случи благодарение на неформалните методи на обучение, осигуряване на равен достъп за участие, изграждане на приобщаваща и толерантна среда и недопускане на дискриминация. Промяната е видима в променените нагласи и подобрените разбирания на младежите относно активното гражданско участие, овластяване на младите хора, работата и ролята на европейските институции, процеса на правене и вземане на решения на местно, национално и европейско ниво и др. Проектът насърчи младежкото участие с фокус младежи с ромски произход от селски райони, давайки им увереност, че техният глас е важен и може да бъде чут, както на местно, така и на национално и европейско ниво. Участниците развиха важни комуникативни, социални и лични умения, което ги превръща в ключови посланици за ромската младежка местна общност, които да насърчават процеса на включване и активно участие на всички нива в обществените процеси.

Тази промяна се постигна чрез изпълнението на дейности като мобилност между младежи от България и Хърватия и провеждане на „Образователен инструментариум“ на тема „Стъпки за участие на ромите във формулирането на политики и вземането на решения на регионално, национално и европейско равнище“; провеждане на дискусии и кръгли маси между младежи от ромските общности и представители на власти на регионално и общинско ниво; посещение на Европейския парламент в Брюксел и среща с представители на ромските общности на европейско ниво; симулация за въвеждането на политики и практики на регионално, национално и европейско ниво.

В заключение се организира онлайн кампания сред ромските общности, която разпространи постигнатите резултати по проекта и насърчи участието им чрез овластяване и сътрудничество.

Проект „Пътят към промяната“ с номер 2022-1-BG01-KA154-YOU-000070451. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.